ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้สัมภาษณ์กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3
สำนักงานตรวจสอบภายได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดี
คลังความรู้

ข่าวสารด้านตรวจสอบภายใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
KM มาตรการประหยัดพลังงาน
KM รับ ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ภาพกิจกรรม

     
     
   
 
 
 
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) EBIT ปี61 ข่าววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  คู่มือประเมิน ป.ป.ช ปี 2561 ข่าววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
  กรอบคุณธรรม สำนักงานตรวจสอบภายใน ข่าววันที่ 06 ตุลาคม 2560
  กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน ข่าววันที่ 06 ตุลาคม 2560
  SAR ปี 2558 สำนักงานตรวจสอบภายใน ข่าววันที่ 29 มกราคม 2559
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
   
   
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าววันที่ 24 มกราคม 2561
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าววันที่ 28 กันยายน 2559
  แผนการตรวจสอบระยะยาว 2559-2561 ข่าววันที่ 07 ตุลาคม 2558
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าววันที่ 24 กันยายน 2558
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
จำนวนข่าวทั้งหมด : 3 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
 
ภารกิจสำนักงาน
       รายการภารกิจสำนักงาน
- ไม่มีข้อมูลภารกิจ -